Poniedziałek, 16 września 2019 ENGLISH VERSION
 Szukaj
"Powinniśmy postawić się na miejscu podmiotu, który próbuje odnaleźć drogę swojego życia na tym świecie , a przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że to otoczenie pod którego jest wpływem i do którego się dostosowuje, stanowi jego Świat, a nie obiektywny Świat nauki."

W.I. Thomas
i
F. Znaniecki

Przegląd Socjologii Jakościowej
2011
Tom VII Numer 3


O Autorach


Jacek Paczesny, doktorant w Zakładzie Badań Komunikacji Społecznej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Interesuje się m.in. komunikowaniem publicznym i społecznym konstruowaniem jego granic, „językiem wrogości” i mową nienawiści, rasizmem i wielokulturowością. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat dyskursów antydyskryminacyjnych i przeciwdziałania mowie nienawiści w komunikowaniu publicznym.

Kontakt: jacek.paczesny@gmail.com

Zakład Badań Komunikacji Społecznej, Instytut Socjologii UŁ
ul. Rewolucji 1905r. nr 41, 90-214 Łódź


Julita Makaro, dr socjolog, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego zatrudniona w Zakładzie Socjologii Pogranicza. Ostatnio "Gubin – miasto graniczne. Studium socjologiczne". Zainteresowania naukowe: pogranicza, mniejszości narodowe i etniczne, komunikacja społeczna i międzykulturowa, metodologia nauk społecznych

Kontakt: jmakaro@wns.uni.wroc.pl

Instytut Socjologii UWr
ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław


Anna Kubczak, asystent w Katedrze Socjologii Organizacji i Zarządzania. Zainteresowania naukowe to głównie metodologia badań jakościowych, symboliczny interakcjonizm oraz socjologia organizacji i zarządzania. Zainteresowania badawcze skupiają się na zagadnieniach związanych z komunikowaniem z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, a także na społecznych aspektach ubioru i mody.

Kontakt: ak.kontaktuni@gmail.com

Katedra Organizacji i Zarządzania, Instytut Socjologii UŁ
ul. Rewolucji 1905r. nr 41, 90-214 Łódź


Dominika Polkowska, dr adiunkt w Zakładzie Socjologii Gospodarki i Organizacji, Instytut Socjologii, UMCS. Praca doktorska pt. Kobiet w polskim Sejmie w latach 2005-2007 napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Henryka Domańskiego (PAN) obroniona w październiki 2009 roku. Jej zainteresowania naukowe ogniskują się wokół roli kobiety we współczesnym świecie – ze szczególnym uwzględnieniem jej miejsca w polityce i na rynku pracy, społeczeństwa konsumpcyjnego oraz społecznych funkcji Internetu. Jest autorką kilkunastu artykułów naukowych oraz brała udział w wielu konferencjach naukowych (również o charakterze międzynarodowym).

Kontakt: dominika.polkowska@umcs.pl

Instytut Socjologii UMCS
ul. Langiewicza 6a, 20-032 Lublin


Michał Dudek, socjolog i politolog, doktorant w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania naukowe dotyczą socjologii ekonomicznej, a w szczególności przedsiębiorczości oraz jej społecznych, kulturowych i politycznych aspektów. Artykuły o tej tematyce opublikował m.in. w Studiach Socjologicznych oraz Studiach i Materiałach, czasopiśmie Wydziału Zarządzania UW.

Kontakt: dudekm@is.uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii, Zakład Socjologii Ogólnej
ul. Karowa 18, 00-927 Warszawa


Wojciech Jabłoński, asystent w Katedrze Metod i Technik Badań Społecznych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Interesuje się zagadnieniami metodologicznymi w badaniach socjologicznych i rynkowych, zwłaszcza kwestami związanymi z pracą ankieterską. Pracuje nad doktoratem pt. „Wywiad telefoniczny ze wspomaganiem komputerowym (CATI) ze szczególnym uwzględnieniem działań ankieterskich

Kontakt: wjablonski@uni.lodz.pl

Katedra Metod i Technik Badań Społecznych, Instytut Socjologii UŁ
ul. Rewolucji 1905 r. nr 41, 90-214 Łódź


Dominika Byczkowska, dr adiunkt w Katedrze Socjologii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, redaktorka działu recenzji w Qualitative Sociology Review. Realizowała badania dotyczące m.in. procesu lobbingowego i konstruowania procedur HR. Do jej głównych obszarów zainteresowań należą: metodologia teorii ugruntowanej, socjologia jakościowa, społeczne konstruowanie cielesności, socjologia tańca, socjalizacja wtórna w grupach zawodowych i hobbystycznych. Aktualnie prowadzi badania w społecznym świecie tańca oraz badania nad społecznym konstruowaniem cielesności. W swojej pracy wykorzystuje socjologię jakościową i wiedzę z zakresu rozwoju profesjonalnego do badania przemian zachodzących w grupach zawodowych. Jest specjalistką pracy kreatywnej przy zachowaniu harmonii umysłu i ciała.

Kontakt: dominika.byczkowska@wp.pl

Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Socjologii
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
ul. Rewolucji 1905r. nr 41/43, 90-214 Łódź


Jakub Niedbalski, mgr – asystent w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się badaniem zachowań i relacji międzyludzkich dotyczących osób niepełnosprawnych intelektualnie w zakładach zamkniętych. Jego zainteresowania naukowo-badawcze ogniskują się wokół metod jakościowych, symbolicznego interakcjonizmu, zarządzania zasobami ludzkimi, socjologii organizacji oraz polityki społecznej i pracy socjalnej.

Kontakt: Jakub.niedbalski@gmail.com

Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Socjologii
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
ul. Rewolucji 1905r. nr 41/43, 90-214 Łódź


Izabela Ślęzak, mgr, asystent w Katedrze Socjologii Organizacji i Zarządzania Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Główne obszary zainteresowań naukowych to metodologia badań społecznych, zwłaszcza jakościowe metody badań; symboliczny interakcjonizm, socjologia pracy i organizacji, socjologia dewiacji. Aktualnie prowadzi badania terenowe dotyczące zagadnienia prostytucji.

Kontakt: iza.slezak@gmail.com

Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Socjologii
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
ul. Rewolucji 1905r. nr 41/43, 90-214 Łódź


Krzysztof Konecki, prof. kierownik Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Redaktor Naczelny "Qualitative Sociology Review" (wersja polska "Przegląd Socjologii Jakościowej"). Członek Rady Programowej kwartalnika "Podstawy Zarządzania", przewodniczący Zarządu Qualitative Methods Research Network of European Sociological Association, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, przewodniczący sekcji Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Obszar zainteresowań naukowych: socjologia jakościowa, teoria ugruntowana, interakcjonizm symboliczny, socjologia wizualna, socjologia organizacji i zarządzania, socjologia pracy, symbolika organizacyjna, organizacja i zarządzanie w kulturze japońskiej, socjologia relacji ludzi i zwierząt, socjologia interakcji, Public Relations.

Kontakt: konecki@uni.lodz.pl

Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Socjologii
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
ul. Rewolucji 1905r. nr 41/43, 90-214 Łódź


Waldemar Dymarczyk, dr adiunkt w Katedrze Socjologii Organizacji i Zarządzania IS UŁ. Członek Zespołu Redakcyjnego "Przeglądu Socjologii Jakościowej" i Zespołu Doradczego „Qualitative Sociology Review”. Członek Sekcji Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Obszar zainteresowań naukowych: socjologia jakościowa, teoria ugruntowana, socjologia organizacji i zarządzania, socjologia pracy, temporalny i przestrzenny wymiar życia społecznego, socjologia wizualna.

Kontakt: dymarczyk.waldemar@gmail.com

Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Socjologii
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
ul. Rewolucji 1905r. nr 41/43, 90-214 Łódź


Aleksandra Kołtun, absolwentka socjologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Obszary zainteresowania: socjologia jakościowa, teoria ugruntowana, socjologia wiedzy, filozofia nauki oraz marketing kultury. Pracownica Warsztatów Kultury w Lublinie, zajmuje się współpracą kultury z biznesem.

Kontakt: aleksandra.koltun@gmail.com

Warsztaty Kultury - Filia Centrum Kultury w Lublinie
ul. ks. J. Popiełuszki 5, 20-052 Lublin


Oświadczenie
Online Editor

© Przegląd Socjologii Jakościowej 2005 - 20019